• 09157017579,09399163199

اهميت حمل کالا

امروزه حمل و نقل يکي از اجزاء مهم اقتصاد ملي محسوب مي گردد و بدليل داشتن نقش زيربنايي تأثير فراواني بر فرآيند رشد اقتصادي کشوردارد . اين بخش دربرگيرنده فعاليتهايي است که به شکلي گسترده در تمامي زمينه هاي توليد، توزيع و مصرف کالا و خدمات جريان داشته و درمجموعه فعاليتهاي اقتصادي نقش غيرقابل انکاري برعهده دارد.