• 09157017579,09399163199

موفقيت شرکتهاي حمل و نقل

با توجه‌ به‌ افزايش‌ شرکتهاي‌ حمل‌ و نقل‌ کالا به‌ دليل‌ اهميت‌ حمل‌ کالاهاي‌ وارداتي‌ و صادراتي‌ با کاميون‌ و همچنين‌نقش‌ کشور ايران‌ در ترانزيت‌ کالا و جهاني‌ شدن‌ هزينه‌ حمل‌ کالا و همچنين‌ ضرورت‌ رقابت‌ با شرکتهاي‌ خارجي‌ براي‌ انتقال‌کالاهاي‌ وارداتي‌ ايران‌، اين‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسي‌ عوامل‌ موفقيت‌ سازمانهاي‌ خدماتي‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ کالا و با تاکيد برشرکت‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ جاده‌اي‌ کالا و بررسي‌ عوامل‌ پنجگانه‌ فنون‌ بازاريابي‌، ساختار سازماني‌، سبک‌ مديريت‌، مالکيت‌ وآمو